Salons professionnels organisés par Audace International Fairs Ltd.

Salons Dates Ville
HONG KONG WEDDING BANQUET EXPO mars 2014 (?) Hong, Hong-Kong
HONG KONG WEDDING EXPO nov. 2014 (?) Hong, Hong-Kong
HONG KONG WEDDING SHOWCASE avril 2014 (?) Hong, Hong-Kong